Since 1970 מאז

 

WWW.AD-AM.CO.IL
WWW.AD-AM.ORG
WWW.TRUMPJET.ORG

 Tel +972 3 6999959 טל

 Fax +972 3 6990664 פקס

Cell +972 54 2002015 סל

 P.O.Box 48162 Tel Aviv 69432 Israel

תנאי שימוש באתרים  www.ad-am.org + www.ad-am.co.il

שלום וברוכים הבאים לאתרים www.ad-am.org + www.ad-am.co.il www.trumpjet.org (להלן: "המפעיל או האתרים"). המפעיל מאשר גישה אל אתרי האינטרנט המצוים ברשותו והידועים בשמם כרשום מעלה וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם והכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן:
אתם מאשרים שקראתם את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתם מסכימים להשתמש באתרים בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתם מסכימים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתרים. אם אינכם מסכימים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינכם מורשים לגשת, לנצל או להשתמש באתרים.

1. הקדמה
תנאים אלה, חלים על השימוש באתרים ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתרים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

לשימת לבך, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתרים. בכל כניסה לאתרים, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתרים.

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתרים, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה "משתמש", כוונת ההסכם היא ל"משתמש רשום" ו"משתמש שאינו רשום", "גולש" וכדומה (אלא אם צוין אחרת).

האתרים בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתרים, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

המונח "מידע" ו/או "תוכן", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל  תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

תנאי השימוש באתרים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתרים ניתן לפנות למפעיל בכתובת דואר אלקטרוני adam@bezeqint.net. המפעיל יעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

2. מטרת האתרים
אתרים זה משמש כפלטפורמה להצעת שירותים ומוצרים בתחום עיבוד מתכות.

3. אחריות
אין לראות במפעיל כמי שמעודד או ממליץ על רכישתם של המוצרים והשירותים שניתנים דרך האתרים. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המוצרים הנמכרים באתרים.

האתרים נועד לקשר בין נותני השירותים והיצרנים השונים והצרכנים, ובכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות כלשהי בגין המוצרים והשירותים הנרכשים באתרים. המפעיל אינו אחראי לגבי המוצרים, הטובין או השירותים הנרכשים דרך האתרים או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.

המפעיל אינו אחראי לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים. המפעיל לא ישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתרים, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, עלויות הספקה של שירות חלופי בשירות. אף אם המפעיל ו/או נציגיו ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה.

שימוש באתרים מהווה את הסכמתך לפטור את המפעיל מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

בשום מקרה המפעיל ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתרים ובמסמכים או לביצועי האתרים והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין המפעיל מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או בכולל.

4. השירות והמוצרים
הפירוט והמידע אשר מוצג עבור כל שירות או מוצר באתרים מוצגים כפי שפרטים אלה ימסרו לידי מפעיל האתרים מנותני השירותים והמשתמשים השונים.

יודגש, מפרט המוצר או השירות, לרבות מחירו ותיאורו, מבוסס אך ורק על פרטים ומידע שנמסרו למפעיל על ידי צדדים שלישיים ואין מפעיל האתרים אחראי לתוכנם ומהימנותם.

המפעיל אינו מנטר את המידע שמועבר אליו מנותני השירותים השונים, וכל טענה בהקשר לטיבו ומהימנותו של המידע כאמור המופיע במפרט המוצר תופנה לנותני השירותים עצמם.

אספקת המוצרים והשירותים תהיה באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים.

תמונות המוצר, ככל שיהיו, יסופקו על ידי נותני השירותים עצמם וכל טענה בגין אי התאמה בין תאור ותמונת המוצר לבין המוצר בפועל יש להפנות אל נותן השירותים ישירות, שכן מפעיל האתרים עצמו אינו אחראי במקרה של סתירה כאמור.

5. קישורים חיצוניים
האתרים מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתריםים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"), וממקורות אלה אל האתרים עצמו.

אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי המפעיל, קישורים אלקטרוניים אל האתרים וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש על ידי המפעיל, לגבי אותם מקורות אחרים.

6. רציפות, זמינות ואמינות השירות

המפעיל עושה כל שביכולתו לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתרים, אך אין הוא יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתרים, יש להודיע על כך למפעיל, כדי שזה יוכל לתקנו.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתרים בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

7. זכויות יוצרים
כל הדפים המצויים באתרים הם רכושו של המפעיל. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של המפעיל.

האתרים והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתרים הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתם מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהמפעיל יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתרים. אתם רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתרים לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

כל זכויות היוצרים באתרים לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות המפעיל בלבד ו/או ספקי התוכן של המפעיל ו/או השותפים העסקיים של המפעיל.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש.

8. סמכות שיפוט
הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

9. יצירת קשר
המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתרים וצדדים שלישים לפרטיות ולשם טוב.
כתובת דואר אלקטרוני adam@bezeqint.net

תנאי שימוש
השימוש באתרים כפוף לתנאי השימוש באתרים, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש באתרים אתם נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש באתרים.
הסכמה מדעת
בעצם השימוש באתרים אתם מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש.
עדכון מדיניות
אנו יכולים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.
יצירת קשר
בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר ב: adam@bezeqint.net
 
AD-AM Trade has been established by Mr. Moty Pri-Mor in 1970, We have accumulated vast experience in Sheet Metal and Tube Processing Machines, Our website will give you an overview of our present trade line of products with the latest technology. Our professionalism in this field is a big value to our customer. AD-AM's stands on credible and decent selling line that gives us the possibility to continue and widen our business, Looking for a mutual fruitful cooperation with you.
באתר מכונות לעיבוד פח, ערגול פח ופרופילים, מכונות כיפוף צינורות ועיבוד קצה צינור, אד-אם  החלה את פעילותה בשנת 1970 על ידי מר מוטי פרי-מור,  צברנו ניסיון רב במכירה ושיווק מכונות לתעשיית המתכת, התמחות המיוחדת הינה בכל תהליכי כיפוף ועיבוד צנרת וענף הפח, פיתוחים בלעדיים שלנו בענף הצנרת מיושמים בתעשיות השונות בארץ ובחול בשבח רב. באתרינו תמצאו מידע רב על תחום התמחות ועל ייחוד המקצועי בתחום הפח והצנרת. משוכנעים כי ההשקעות שלכם מחייבות הבנה וידע טכני מעמיק לדרישותיכם הן של יצרני המכונות והן של נציגיהם. נסיוננו עתיר השנים עומד לשרותכם !